บรรยายที่บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “พลวัตการศึกษา บดินทรเดชา 4.0” และบรรยายพิเศษแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ต้องการเน้นย้ำให้นักเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนลูก ๆ หลาน ๆ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ ครูอาจารย์ และบรรพบุรุษ ซึ่งเสียสละเพื่อรักษาแผ่นดินให้เราอยู่มาตราบจนทุกวันนี้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามเอกลักษณ์ของชาติ เช่น พูดจาด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ดังเช่นพิธีกรนักเรียน 2 คนของโรงเรียนที่พูดจาได้ไพเราะงดงามมาก อีกประการที่สำคัญที่สุดของคนไทย คือ การสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

นอกจากนี้ หากกล่าวถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สิ่งสำคัญคือ การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในอนาคต แต่ขณะนี้บ้านเมืองเรายังคงมีปัญหาเรื่อง “ธรรมาภิบาล” จึงได้เน้นย้ำกับนักเรียนนักศึกษา ครูบาอาจารย์มาโดยตลอดว่า “การทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นปัญหาสำคัญยิ่งที่เราจะต้องช่วยกันใช้ “ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ”

สิ่งสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในเวลานี้ จึงต้องการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยได้มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี ตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม

สำหรับโรงเรียนบดินทรเดชาฯ เห็นว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณธรรมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว และเชื่อว่าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสูงเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะได้เร่งรัดผลักดันขยายโรงเรียนคุณธรรมให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ คือ การขยายโรงเรียนคุณธรรมให้ครบทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จึงฝากผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และลูกหลานทุกคนให้ช่วยกันสร้างความสำเร็จของโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้น เพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปรบมือข้างเดียว

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวให้ข้อคิดเกี่ยวกับ “จารีตประเพณี” ด้วยว่า เป็นระเบียบแบบแผนหรือแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่สืบทอดกันมาช้านานจนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ซึ่งจารีตประเพณีเปรียบเสมือนเป็น “กฎระเบียบซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจ”


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ
ภาพเพิ่มเติม Facebook @ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
17/2/2560