บรรยายที่อีสานเหนือ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และสกลนคร ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560 เพื่อพบปะและบรรยาย “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” แก่นักเรียน คณาจารย์ ใน 5 โรงเรียน ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี, โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จ.หนองคาย,  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เขต 20-21 ตลอดจนนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การเดินทางไปพบปะนักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง ในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อคิดในเรื่องต่าง ๆ โดยฝากให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระองค์นั้น พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย และทรงนำพาประเทศชาติผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ มาได้มากมาย จึงขอให้ลูกหลานทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส แบบอย่างคุณงามความดี ความพอเพียง และความยั่งยืน ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ ใส่เกล้าใส่กระหม่อมและน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อให้พระองค์ประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติตราบนานแสนนาน

นอกจากนี้ ได้ให้ข้อคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนหนังสือและการใช้ชีวิตว่า การเรียนหนังสือสมัยนี้ต้องขวนขวาย อย่าโมเม เราไม่ควรนำสำนวนหรือข้อมูลของคนอื่นมาเป็นของตนเอง แต่หากได้นำข้อมูลหรือเนื้อหาของคนอื่นมา ก็ต้องมีการอ้างอิงเจ้าของผลงานด้วย ไม่คัดลอกของผู้อื่นมาทั้งดุ้น แล้วบอกว่าเราเขียนเอง ซึ่งการทำแบบนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และได้ย้ำถึงการใช้ Social Media ด้วยว่าไม่ควรใช้เพื่อใส่ร้ายป้ายสีใคร ไม่ว่ากล่าวใคร และไม่เผยแพร่ในสิ่งที่ไม่สมควร ต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีและมีความรับผิดชอบ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้ ต้องระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ หากสิ่งใดทำแล้วเกิดความมัวหมอง ด่างพร้อย เสียหาย ก็ไม่ควรทำ

สำหรับชีวิตการเป็นนักเรียน ให้ทำหน้าที่ของนักเรียนอย่างเต็มที่ เรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเรา ก็อย่าไปคิด อย่าแก้ปัญหาแทนคนอื่น อีกทั้งทำอะไรต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ต้องละเอียดถี่ถ้วน อ่อนน้อมถ่อมตน อย่าถือตัว เพราะทุกอย่างล้วนมีที่มาจากการกระทำของเราทั้งนั้น

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวด้วยว่า งานด้านการศึกษาเป็นการพัฒนาชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องการเห็นนักเรียนมี “ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ” และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องอาศัยลูก ๆ ทุกคน ให้ช่วยเป็น Idol ให้กับสังคม เพราะลูกหลานเป็นอนาคตในวันข้างหน้า เราทุกคนต้องมี Idol ซึ่ง Idol ที่ใกล้ตัวที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ ผู้เปรียบเสมือนเป็นพระที่บ้าน รองลงมาคือครู อาจารย์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพระที่โรงเรียน ส่วน Idol สูงสุดสำหรับตนนั้นคือในหลวงรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ ได้ฝากให้นักเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนลูก ๆ หลาน ๆ ทุกคน ได้ช่วยกันดูแลคุณพ่อคุณแม่ เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่อวดรู้ ไม่อวดอำนาจวาสนา หากทำผิดก็ยอมรับผิด เพราะคนที่ไม่ทำผิด คือคนที่ไม่ทำอะไรเลย ซึ่งความผิดกับความชั่วนั้นต่างกัน เมื่อทำผิดก็นำสิ่งนั้นมาเป็นข้อเตือนใจ แต่ความชั่วไม่ใช่เช่นนั้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนปวงชนชาวไทยมาตลอด ทำให้คนไทยทั้งประเทศรักพระองค์ จึงขอให้ลูกหลานทุกคนมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
31/1/2560


ที่ รร.อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี


ที่ รร.ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย


ที่ รร.พระธาตุบังพวนวิทยา จ.หนองคายที่ รร.สกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร


ที่ รร.ร่มเกล้าสกลนคร จ.สกลนคร

ภาพเพิ่มเติม: Facebook


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลิ่นดี: ถ่ายภาพ
31/1/2560