บรรยายที่ รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

จังหวัดราชบุรี – เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างศรีสง่า บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย” ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, นายเฉลา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 600 คนม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า รู้สึกภาคภูมิใจกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โรงเรียน และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นตราประจำโรงเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาไทยและลูกหลานเยาวชนหาที่สุดมิได้


พร้อมขอชื่นชมโรงเรียนที่ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เพื่อมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหล่อหลอมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณให้เป็นอัตลักษณ์ประจำตัวลูกหลานเยาวชนที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนที่นี่จากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นการดำเนินงานสอดคล้องกับกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในเรื่องความพอเพียง ความกตัญญกตเวทิตา ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งความรักชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากการพบปะพูดคุยกับนักเรียน พบว่าสิ่งที่โรงเรียนดำเนินงานมาถูกทิศถูกทางแล้ว และปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนกับลูกหลานเยาวชน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม อธิบายผลงานนิทรรศการ วิทยาการต่าง ๆ ได้อย่างฉะฉาน ในขณะเดียวกันก็มีกิริยามารยาท ท่วงท่าที่เรียบร้อย สง่างามอีกด้วย


ในส่วนของครูอาจารย์ เชื่อว่ามีความรักและทุ่มเทต่อศิษย์อย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่ก็ต้องการฝากกรอบแนวคิดเพื่อนำไปปรับใช้ตามสมควรแก่กาลเทศะ กล่าวคือ Protocol: กฎ ระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่นำวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบรัดกุม, Etiquette: จริยธรรมและจารีตทางความคิดที่ดี, Education: หมั่นศึกษาหาความรู้, Manners การมีมารยาทที่ดีม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวเชิญชวนทุกคนร่วมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งช่วงใกล้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขอให้สถานศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมหรือสถานศึกษาคุณธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อคุณงามความดีจะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อลูกหลานเยาวชนให้มีความสุข ความสำเร็จ ตลอดจนมีความขยัน หมั่นศึกษา และเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองในที่สุดนางสาวจันทิมา ชัยสังข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า “การได้รับฟังบรรยายในครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และการศึกษาของไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้บ้านเมืองดี คนไทยมีความสุข หนูรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย และจะนำคำสอนของพระองค์หรือศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับชอบต่อหน้าที่ในการเรียน และความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการเรียนในระดับอุดมศึกษา”นายกิตติพิชญ์ มณฑิราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า “จะนำศาสตร์พระราชาที่โรงเรียนปลูกฝัง และจากการรับฟังบรรยายครั้งนี้ไปใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต เพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยแตกต่างจากการเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความเข้มข้นทางวิชาการและต้องเรียนหนักขึ้น จึงต้องอาศัยความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นอดทนสูง อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็จะสูงตามไปด้วย ผมจึงตั้งใจจะใช้จ่ายอย่างประหยัดและรอบคอบมากขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้าน และที่ผ่านมาก็พยายามที่จะช่วยเหลือกิจการและงานของทางบ้านในช่วงวันหยุดด้วย นอกจากนี้ จะพยายามหมั่นฝึกฝนทักษะด้านกีฬาเสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาที่ดีและเก่งต่อไป”นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
6/9/2560