บรรยายแก่หัวหน้าส่วนราชการ จ.ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี – เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560  จังหวัดปทุมธานีจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1,2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รวมทั้งผู้บริหารภาครัฐ เอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน ตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในภาคเช้า เรื่อง “ศาสตร์พระราชา เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ส่วนในภาคบ่ายเป็นการบรรยายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายพิเศษ นาคะพันธุ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ฝากให้ผู้บริหารทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เพราะตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระองค์นั้น พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย และทรงนำพาประเทศชาติผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ มาได้มากมาย จึงขอให้น้อมนำพระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส แบบอย่างคุณงามความดี ความพอเพียง และความยั่งยืน ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ ใส่เกล้าใส่กระหม่อมและน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อให้พระองค์ประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติตราบนานแสนนาน

ทั้งนี้ “ศาสตร์พระราชา” เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุและผล อธิบายได้ มีที่มาที่ไป ซึ่งในด้านการศึกษานั้น ครูนอกจากจะมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์แล้ว ยังต้องสอนให้เด็กหัดคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีเหตุผล ยึดตามหลักเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินโครงการในเวลานี้ คือ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” ที่เป็นโครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริต

ทั้งนี้ นอกจากจะสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์แบบมีเหตุผลได้แล้ว ผู้บริหารยิ่งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ อย่างยั่งยืนด้วย เช่น เป็นคนมีน้ำใจไมตรี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญยิ่งของคนไทย เพราะคนอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งจะทำให้ตนเองมีค่าสูงในสายตาผู้อื่น ยกเว้นคนโง่เขลาเท่านั้นที่จะดูไม่ออก จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่านร่วมกันน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประกอบใช้ต่อไป

ม.ล.ปนัดดา กล่าวเพิ่มเติมถึงโรงเรียนคุณธรรมด้วยว่า นอกจากจะได้กำหนด เป้าหมายเชิงปริมาณ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุมโรงเรียนอย่างน้อย 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560 แล้ว ยังกำหนด เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน

สิ่งสำคัญอีกประการที่ ม.ล.ปนัดดา ฝากผู้บริหาร คือ ให้เกิดการทำงานเชื่อมโยง (Connectivity) อย่างใกล้ชิดระหว่าง “ครอบครัวกับโรงเรียน” ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ซึ่งในขณะนี้ได้กำหนดตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรมเบื้องต้นไว้แล้ว 7 ข้อ เช่น มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน มีกลไกคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง ฯลฯ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


คำขวัญของจังหวัดปทุมธานี
“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ
พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม”


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
6/3/2560