บรรยายและตรวจเยี่ยม มจพ.

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง “ทางออกวิกฤตอุดมศึกษาไทยและการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม” พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมการผลิต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวว่า มจพ. ก่อตั้งด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2502 ในชื่อโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ เพื่อจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติได้จริงอย่างเข้มข้นในรูปแบบของเยอรมนี จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับและเรียกขานว่า “เทคนิคไทย – เยอรมัน” ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปรมาภิไธย และพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนวิชาขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง พร้อมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับปริญญาเอก ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 183 หลักสูตร 13 คณะ และ 3 วิทยาลัย พร้อมขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า มีความรู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ มจพ. ซึ่งเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการยกระดับให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้ว พร้อมได้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงขอฝากแต่เพียงว่า ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม และสร้างผลกระทบ (Impact) ในวงกว้างมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อที่จะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 รองรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของโลกที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้

สิ่งสำคัญที่จะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว คือ การมีคู่พัฒนาที่ดี (Partner) เพื่อการแบ่งปันหลักสูตร อาจารย์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งการร่วมกันศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการสร้างบัณฑิตและอาจารย์ให้ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งในรัฐบาลยุคนี้ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา ถือเป็นโอกาสสำคัญที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีอย่างเต็มที่


สำหรับกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ มีหน้าที่อย่างชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของมหาวิทยาลัย ตามจุดแข็งและความถนัดของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างคนไทยยุค 4.0 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย


Written by อิทธิพล รุ่งก่อน, นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร