บรรยาย นบม. ที่เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชปณิธานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมดวงตะวัน โดยมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารที่ผ่านการอบรมหลักสูตร นบม. ตั้งแต่รุ่นที่ 1-27 และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การสืบสานพระราชปณิธานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่อำเภอดอยสะเก็ด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2525 ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนชีวิตที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและทดลองในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น การเกษตร และเผยแพร่ความรู้แก่ราษฎรเพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานจำนวนมาก เข้าไปศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานด้วย อีกทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรถือปฏิบัติและเน้นหลักการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชีวิต

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีแนวทางในการสืบสานพระราชปณิธานเกี่ยวกับ “โรงเรียนคุณธรรม” ซึ่งต้องขอให้ทุกท่านช่วยกันในเรื่องนี้ เพราะในแวดวงการศึกษาต้องมีคุณธรรมเป็นหลักอยู่แล้ว เพราะในอนาคตเมื่อเราไม่อยู่ ลูกหลานสามารถมาสานต่อสิ่งที่เราทำต่อไป เพราะสิ่งดี ๆ ที่เราทำมาจากใจ แม้เราจะจากไป แต่สิ่งดีงามจะสถิตเสถียรเป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลังเจริญรอยตาม

สำหรับแนวทางดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม จากการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้กำหนดกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ด้าน คือ พอเพียง กตัญญู  ซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม

ทั้งนี้ หากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาท่านใดได้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา ก็ขอให้เข้ามาช่วยขยายโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีคุณธรรมและจริยธรรม จากนั้นจะเกิดตำบลคุณธรรม อำเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรมตามมา และท้ายที่สุดจะกลายเป็นประเทศไทยคุณธรรม

นอกจากนี้ ผู้คนส่วนมากในสังคมไทยในช่วงหลังมานี้ จะหลงในอำนาจวาสนาและหลงลืมตัว แต่ในสมัยก่อนสิ่งที่ครูบาอาจารย์พร่ำสอนคือ ไม่ให้หลงลืมตัว แม้ว่าเราจะกระทำการสิ่งใดสำเร็จก็อย่าได้สำคัญตน ควรยกความสำเร็จให้บุพการี และครูอาจารย์ที่สอนเรามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์ที่เปรียบเสมือนเรือจ้างที่ให้ความรู้แก่ศิษย์จนกระทั่งศิษย์ประสบความสำเร็จ ซึ่งก็เหมือนพาเด็กไปถึงฝั่ง สำเร็จแล้วก็ต้องกลับไปรับเด็กรุ่นใหม่มาสอนสั่งต่อไปเรื่อย ๆ ดังนั้น เราต้องจดจำสิ่งเหล่านี้ไว้ในจิตใจและนำมาปรับใช้ในการประกอบสัมมาชีพด้วย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ยังได้กล่าวขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารทุกท่านในโครงการสัมมนาในครั้งนี้ ช่วยกันพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีของศิษย์ และขอให้ทุกท่านช่วยเป็นหลักของชาติ รวมทั้งช่วยกันบำเพ็ญคุณงามความดี อย่ารอช้า อย่ารอให้ถึงวันที่สายเกินไปแล้วมานั่งเสียใจภายหลังว่าไม่ได้ทำความดีเพื่อบ้านเมือง ต้องช่วยกันทำความดีเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่กระทำสิ่งใดที่เกินความรับผิดชอบของตนเอง แต่ให้ทำในสิ่งที่เรารับผิดชอบอย่างจริงจังและถูกต้อง ตลอดจนมุ่งมั่นให้ปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) ปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ Thailand 4.0 และเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธาน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
17/2/2560