บัญชีรายชื่อ(ลูกจ้างชั่วคราว)ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ศทก.สป.

บัญชีรายชื่อ(ลูกจ้างชั่วคราว)ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
ลงวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๓

ลำดับ


ชื่อ – สกุล


หมายเหตุนางสาวตติยา คานโพนทัน


รายงานตัววันที่ 
๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๓นางสาวรพีพรรณ  สุขประเสริฐ


สำรองนางสาวศุทธินี  รักษาดี


สำรองนางสาวสาวินี  ตันติวุฒิคุณ


สำรองนางสาววรรณวิกา  ศรีเพชร


สำรอง


 


กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4