บัณฑิตพรีเมี่ยม สำหรับ นร.ราชประชานุเคราะห์

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมหารือการรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตามโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ EEC, พล.ท.องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ EEC, ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ม.พะเยา, มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ, วท.เทคโนโลยีสยาม, ม.รัตนบัณฑิต, ม.เจ้าพระยา, ผู้แทน สพฐ. รวมทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ซึ่งถือเป็นโครงการพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์) ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และมีโอกาสเข้าทำงานในสถานประกอบการทันทีเมื่อจบการศึกษา

ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ และมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่ร่วมโครงการ มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก หลักสูตรที่เปิดสอน จำนวนนักเรียนที่สามารถรับได้ และข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็น

ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะจับคู่กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ หรือตามที่ที่ประชุมกำหนด เพื่อรับนักเรียน 30-40 คน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าเรียน ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยพะเยา คู่กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 24 (จ.พะเยา)

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ คู่กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 46 (จ.ชัยนาท)

  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คู่กับ รร.ราชประนุเคราะห์ 30 และ 31 (จ.เชียงใหม่)

  • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คู่กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 (จ.เพชรบุรี)

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คู่กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 (จ.ลพบุรี) และ รร.ราชประชานุเคราะห์ 45 (จ.กาญจนบุรี)

  • มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คู่กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 23 (จ.พิษณุโลก)

ทั้งนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย 6 แห่ง กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 8 แห่ง  และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธาน ในเดือนมกราคม 2562

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit อิทธิพล​ รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร