บูรณาการการศึกษาชายแดนใต้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

  • รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ที่ประชุมรับทราบ การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและต่อเนื่อง สอดรับกับการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ และผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. เป็นกรรมการและเลขานุการ

  • รับทราบความก้าวหน้าการแต่งตั้ง ผอ.สพท.ในพื้นที่ชายแดนใต้

ที่ประชุมรับทราบ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

  • รับทราบความก้าวหน้าศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะฯ จชต.

ที่ประชุมรับทราบ รายงานการจัดเก็บข้อมูลความต้องการด้านแรงงานจากสถานประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง ของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ได้รวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว จำนวน 1,158 แห่ง จากสถานประกอบการที่จดทะเบียนอุตสาหกรรมทั้งหมด 1,600 แห่ง

  • รับทราบความก้าวหน้าศูนย์บริหารการลงทุนและประกอบธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษา จังหวัดปัตตานี

ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้าของศูนย์บริหารการลงทุนและประกอบธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษา จังหวัดปัตตานี ภายใต้ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีสรุปผลการหารือที่สำคัญ คือ BOI จะสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ที่สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง จะได้รับจากการร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนเข้าร่วมมากขึ้น

นอกจากนี้ มีความพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาด้านการลงทุนให้แก่นักธุรกิจและนักลงทุน ที่เข้ามาติดต่อศูนย์บริหารการลงทุนฯ พร้อมประสานงานกับ หน่วยงาน BOI ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกด้วย รวมทั้งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ สอศ. ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการด้วย

  • รับทราบความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ซึ่งได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปแล้วเมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 โดยที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรออกแบบศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ให้มีความทันสมัย เน้นการนำเสนอที่เกิดผลลัพธ์คุ้มค่าที่สุด เพื่อดึงดูดเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาเยี่ยมชม ทั้งนี้ สามารถศึกษาจากต้นแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้

  • ย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ แนะตั้งคณะอนุกรรมการ ปชส.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวย้ำในที่ประชุมด้วยว่า การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความก้าวหน้าในหลายส่วน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ “การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ” โดยเฉพาะประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งการขยายหรือต่อยอดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง และเกิดความสมบูรณ์ตามลำดับขั้นตอน นำไปสู่การสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงสู่การบูรณาการ เพื่อความยั่งยืนต่อไป

โดยได้เสนอให้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ที่มีความเป็นรูปธรรม เพราะสิ่งที่ได้ดำเนินการทั้งหมดล้วนเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร