ปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ” ในงานมหกรรมปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ (Education Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมงาน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของการผลิตคน คือการตอบโจทย์ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่ ในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งการเกิดอาชีพใหม่ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการรับคนเข้าทำงาน ที่มุ่งเน้นศักยภาพและสมรรถนะในการทำงานมากกว่าใบปริญญา

“ครูอาจารย์”ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน ออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก รวมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุด จากนั้นจึงส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบและถนัด ทำให้เด็กรู้ทิศทางในการพัฒนาตนเอง เลือกเรียนต่อในสิ่งที่ตรงกับศักยภาพจริง ๆ ไม่ใช่เลือกเรียนตามค่านิยม และตกงานภายหลังจบการศึกษา

อีกทั้งสถานศึกษาทุกระดับ (ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา) ก็ต้องสร้างกลไกการบูรณาการ ทั้งความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงในหลายส่วน อาทิ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School), โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ (สอศ.) และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สกอ.) เป็นต้น

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวด้วยว่า ขอให้ทุกคนปรับแนวคิด เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่และความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก เพราะถึงอย่างไรการศึกษาก็เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และฝากถึงสถานศึกษาให้ทบทวนตัวเอง พร้อมค้นหาความชำนาญ เฉพาะด้าน เพื่อเดินหน้ายกระดับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทย 4.0 ที่ทันโลก ทันสมัย และทันเทคโนโลยี ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมโลก (Global Citizen) ตลอดจนเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง และสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสังคม

เพราะในที่สุดแล้ว ทุกคนจะต้องช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะกำลังคนให้แข่งขันได้ นำไปสู่การสร้างคนดีและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมโลกต่อไป


การจัดงานมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ” หรือ (Education Expo 2018) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร