ปฏิรูปการศึกษา

นายกฯ ปาฐกถา “ปฏิรูปการศึกษา…. สร้างอนาคตประเทศไทย”

สโมสรกองทัพบก (วิภาวดีรังสิต) – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา …. สร้างอนาคตประเทศไทย” ในงานสัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต จัดโดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์

นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาทุกฝ่าย เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ในขณะนี้เรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ แต่จะทำอย่างไรให้สามารถรวบรวมบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด เพื่อที่จะร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันให้ได้ เนื่องจากการศึกษาถือเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว ดังนั้นการจะยกระดับประเทศได้ ก็คือการที่ทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีการศึกษาน้อย ได้มีความรู้และได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น สามารถเรียนรู้และช่วยเหลือตนเองได้

จึงขอฝากให้ช่วยกันดูแลโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารของทางราชการ ขอให้ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจและไม่ยาวเกินไป เพื่อให้ประชาชนเปิดรับและมีความเข้าใจที่ตรงกันกับสิ่งที่ภาครัฐต้องการจะสื่อสาร ซึ่งหากมีการพัฒนาให้ทุกคนมีความรู้เท่าเทียมกันแล้ว อาจจะขยายผลไปสู่การเรียนรู้ในภาษาต่างประเทศอื่นๆ ต่อไป

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารการศึกษา จนถึงผู้จัดการศึกษา จะต้องมีความเข้าใจในระบบการศึกษาของโลก ของอาเซียน และของประเทศไทยเอง เพราะทุกวันนี้โลกไม่มีพรมแดน จึงควรคิดให้ซับซ้อนมากกว่าเดิม ลดอัตตาของตนเองเพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน หันหน้ามาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการทำงานเชื่อมโยงระหว่างองค์กร และบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกมิติ เพื่อที่จะทำให้ประเทศมีบุคลากรทางการศึกษาที่ดี มีนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่ดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้การขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าไปได้

หัวใจของการศึกษาที่ดี คือ การสอนให้คนมีความรู้และมีจิตสำนึกที่ดี ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่รอความช่วยเหลือจากผู้อื่น มีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตลอดจนรู้จักแบ่งปันแก่ผู้อื่น

ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพลเมืองที่รู้ทั้งสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน รวมทั้งยกระดับบุคลากรด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ และแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการแข่งขันกับนานาประเทศในอนาคต

สำหรับการปฏิรูปการศึกษา หัวใจอยู่ที่การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กับนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการศึกษาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ ใช้วิจารณญาณเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งได้ นอกจากนี้ ควรสร้างกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ สร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้จบการศึกษาออกมาแล้วมีงานทำ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

จึงต้องการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาโดยเร็ว โดยเริ่มดำเนินการเรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก ครู และผู้ปกครอง จะทำอย่างไรให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข เมื่อนั้นผู้ปกครองและครอบครัวก็จะมีความสุขด้วย มีการผ่อนคลายหลักสูตร จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งลดภาระครูในการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยจะต้องสร้างวิทยากรด้านการประเมิน ในรูปแบบ Direct Sale เพื่อให้ความรู้และอบรมครูก่อนการประเมินในพื้นที่ต่างๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาหรือค่ากิจกรรม จึงจะต้องมีการพิจารณาว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เพราะรัฐบาลจัดให้เรียนฟรี แต่ผู้ปกครองยังจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่ เช่นเดียวกับเรื่องหนังสือและตำราเรียน จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาว่าจะสามารถนำหนังสือเรียนกลับมาใช้ต่อได้หรือไม่ หรืออาจจะมีการปรับราคาหนังสือให้มีความเหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง

ทั้งนี้ หากสามารถปฏิรูปการศึกษาในระยะสั้นได้สำเร็จ ก็จะส่งต่อในระยะยาว เพราะการศึกษามีความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาประเทศระยะยาว จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน มีการสร้างคุรุทายาทเพื่อเป็นอนาคตของประเทศ โดยเน้นสร้างคนให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้ผิดชอบชั่วดี มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดหลักความพอเพียง และรู้จักช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปรกติสุขและไม่มีข้อขัดแย้งกันอีกนวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
ถ่ายภาพ
26/8/2558