ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร (ศธจ.กทม.) และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยาม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า เคยรับราชการมาเป็นเวลากว่า 37 ปีก่อนเกษียณอายุราชการ ซึ่งสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดในการรับราชการ คือ เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสทำงานสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต ในการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ในครั้งนี้ จึงได้นำ VTR (Video Tape Recorder) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ เพื่อให้คุณครูทุกท่านเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานซึ่งครูนอกจากจะต้องสอนเด็กในด้านวิชาการแล้ว ควรจะต้องถ่ายทอดสรรพสิ่งทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กด้วย อีกทั้งเป็นการขยายผลในสิ่งที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลายท่านได้ย้ำว่าควรสอนเด็กนักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ไม่ว่าจะเป็น ม.ล.ปิ่น มาลากุล, นพ.บุญสม มาร์ติน, ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นต้น


นอกจากนี้ จะเห็นว่าแต่ละโรงเรียนจะมีคติพจน์ประจำโรงเรียนที่แตกต่างกัน แต่มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ เพื่อให้เด็กมีความรู้และคุณธรรมจิรยธรรม ดังนั้น จึงหวังว่าคุณครูทุกท่านจะช่วยกันสร้างเด็กเพื่อให้เด็กไปสร้างชาติ สร้างเด็กเพื่อให้เด็กเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ จึงฝากคุณครูทุกท่านประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบ (Role Model) ที่ยั่งยืน หรือเป็นไอดอลแก่เด็ก ๆ โดยให้มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะนอกจากเราจะเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นข้าราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีแล้ว ยิ่งต้องปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู อันเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สังคมคาดหวังในการพัฒนาความรู้และคุณธรรมของผู้เรียนเพื่อเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม (School of Morality หรือ School of Ethics) ในสถานศึกษาทุกสังกัด จึงขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านช่วยกันขยายผลและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเผยแพร่ไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,711 โรงเรียน ภายในปีการศึกษานี้ ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร, สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ), ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน), โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), โรงเรียน ตชด. และสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งต่างขานรับนโยบายโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างดีในขณะเดียวกัน ขอให้นำแนวคิดเรื่องศาสตร์พระราชา เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตและการทำงาน และร่วมกันเผยแพร่พระราชปรัชญาทางการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้พระราชทานว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี”ม.ล.ปนัดดา กล่าวฝากคุณครูบรรจุใหม่ด้วยว่า ไปอยู่ที่ไหน ขอให้รักหน่วยงานหรือองค์กรของเรา เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราเอาใจใส่และรักในการทำงานในที่แห่งนั้น ขอให้ครูผู้ช่วยทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ช่วยกันสอนนักเรียนให้เป็นคนดี เพื่อให้ลูกหลานและบ้านเมืองของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
19/8/2560