ปฐมนิเทศ รร.พระดาบส

มูลนิธิพระดาบส จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (อยู่ประจำ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พร้อมร่วมมอบถุงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแก่นักศึกษาใหม่ 180 คน เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระดาบส ถนนสามเสนพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข  กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะนักศึกษาในครั้งนี้ โดยขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน อยู่ในระเบียบวินัย ให้เกียรติ และมีความเกรงใจซึ่งกันและกัน เพราะการเรียนที่ต้องอยู่แบบประจำโรงเรียนนั้น แต่ละคนมาจากหลายจังหวัดและหลากหลายครอบครัว มีอายุที่แตกต่างคละเคล้ากัน ทำให้ต้องใช้ความอดทนและให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสำคัญ ตลอดจนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและระเบียบวินัยที่ดี จึงจะสามารถสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโรงเรียนพระดาบส เพื่อให้ทุกคนได้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้


ในโอกาสนี้ ได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ รวมทั้งด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ จงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกคนมีกำลังกาย กำลังใจ ในการรับการศึกษาอบรม ครองตนด้วยความวิริยะ อุสาหะ จนประสบความสำเร็จด้านการศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ และมีอาชีพที่ดีต่อไปในอนาคตม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นลูกพระดาบส อันเป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโรงเรียนพระดาบสให้เป็นสถานฝึกอบรมความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ตั้งแต่ปี 2519 เพื่อหวังที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ให้สามารถประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากจะจัดอบรมความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว โรงเรียนพระดาบสยังมุ่งสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้ผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นสุภาพชนและคนดีของสังคมด้วย


ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบส เปิดสอนวิชาชีพ “ระดับประกาศนียบัตรพระดาบส” รูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบอยู่ประจำเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพ 8 สาขา ได้แก่ ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างซ่อมบำรุง, การเกษตรพอเพียง, ช่างไม้เครื่องเรือน, ช่างเชื่อม และเคหบริบาล โดยมีโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หมวดวิชาช่างพื้นฐาน หมวดวิชาชีพเฉพาะ และการฝึกงานในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง ตลอดจนดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและความพอเพียง นอกจากนี้ ยังเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ไป-กลับ) “การนวดไทย” ใช้เวลาอบรม 150 ชั่วโมง สำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ยังไม่มีอาชีพ ที่จะสามารถต่อยอดอบรมในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการนวดไทย ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้ว สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพบำบัดรักษาโรคในสถานพยาบาลหรืออาชีพอิสระได้


ตลอดระยะเวลา 1 ปีนับจากนี้ ขอให้ลูกหลานทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ พยายามเก็บเกี่ยว ขวนขวาย ค้นคว้าหาความรู้ ทั้งด้านวิชาการ ให้รู้แจ้งเห็นจริง และนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติให้ได้ เพื่อประกอบเป็นสัมมาอาชีพในอนาคต ในส่วนของการดำรงตนควรอยู่ในระเบียบวินัย ฝึกทักษะในการดำรงชีวิตและทำงานร่วมกันผู้อื่นให้ได้ และพึงเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์สุจริต เคารพบุพการีผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์


ทั้งนี้จากการได้มีโอกาสพบเจอพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเล่าเรียน ณ ที่แห่งนี้ ทุกคนต่างกล่าวสรรเสริญและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้ทรงมีคุณูปการด้านการศึกษา สร้างคนให้มีสัมมาอาชีพที่ดี จึงขอฝากความหวังไว้กับลูกพระดาบสทุกคน ให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่ศึกษา ดำรงตนด้วยคุณธรรม ด้วยความพอเพียง ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งจะส่งผลให้พระองค์ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในใจพวกเราตลอดไป 

“มูลนิธิพระดาบส” เป็นโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2509 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีอาชีพ และไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันวิชาชีพ หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจัง ให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรม เพื่อให้สามารถประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ


ต่อมาในปี 2519 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมและรับศิษย์รุ่นแรก เข้าพักอาศัยและเล่าเรียนวิชาช่างไฟฟ้าและช่างวิทยุ จำนวน 6 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นได้เปิดสอนเพิ่มเติมในวิชาเครื่องยนต์และเตรียมช่าง โดยในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2519-2524) มีผู้สำเร็จการเล่าเรียนนอกระบบการศึกษาปกติ จำนวน 60 คน ซึ่งก่อกำเนิดก่อนหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการจะจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนและกำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานโรงเรียนผู้ใหญ่ ในปี 2524


โครงการพระดาบส จดทะเบียนเป็น “โรงเรียนพระดาบส” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 และจัดตั้งมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2533 เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานทุนประเดิมจัดตั้ง จำนวน 5 ล้านบาท ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ (ในขณะนั้น) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ซึ่งโรงเรียนมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เปิดการสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ 8 สาขา ได้แก่ ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างซ่อมบำรุง, การเกษตรพอเพียง, ช่างไม้เครื่องเรือน, ช่างเชื่อม และเคหบริบาล มีผู้เรียนสำเร็จแล้วกว่า 1,500 คน


โรงเรียนพระดาบส รับสมัครผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ อายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ขั้นต่ำ ที่มีความตั้งใจจริงในการแสวงหาความรู้เพื่อประกอบอาชีพและดำรงตนอย่างมีคุณธรรม จำนวนรุ่นละ 150 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคมของทุกปี ใน 3 ช่องทาง คือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนพระดาบส สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครผ่านหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ ศิษย์พระดาบสจะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เป็นทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนอาหารและที่พักอาศัย ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี


 นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
18/4/2560