ปภ.สอนเยาวชนไทยให้รู้ทันภัย

ปภ.สอนเยาวชนไทยให้รู้ทันภัย

             กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการเยาวชนไทย รู้ทันภัย ประจำปี 2553  จำนวน 3 รุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และนครนายก เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันสาธารณภัย มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

             นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.) กล่าวว่า เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ดำเนินโครงการเยาวชนไทย รู้ทันภัย ประจำปี 2553 แก่นักเรียนในสถานศึกษาจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และรุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ณ จังหวัดนครนายก เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันสาธารณภัย มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่เยาวชน  และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลให้เกิดความปลอดภัยกับตนเองสู่ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            นายอนุชา กล่าวต่อไปว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ในรูปแบบของการป้องกันภัยเชิงรุก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาธารณภัย การสาธิตการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การสาธิตการกู้ชีพ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ และกิจกรรมกลุ่ม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการป้องกันและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้เยาวชนใส่ใจที่จะเรียนรู้วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงตื่นตัวต่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับโรงเรียนและชุมชนของตนเอง 

—————————————————————————–

แหล่งที่มา :
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย