ประกวดคลิปวิดีโอ เรื่อง “Change the Climate Change : ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่”

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ เรื่อง
“Change the Climate Change : ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่”

               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน  โดยใช้หนังสั้นหรือคลิปวิดีโอเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอผลกระทบอันเกิดจาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔

————————————————————————-

แหล่งที่มา :
นางสาวมะลิ เกือบสันเทียะ
ส่วนสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม