ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกลางด้านการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)