ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ NEIS พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)