ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Router) จำนวน 693 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)