ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Compaq GS 60E ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)