ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)