ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสื่อสารออกต่างประเทศ (ISP) ความเร็ว 50/100Mbps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)