ประกวดราคาเช่าระบบเพื่อใช้เก็บ Log file การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)