ประกวดราคาเช่าสายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 179 วงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)