ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)