ประกวดราคาเช่าเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหน้าที่ Web Base Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)