ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 179 วงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)