ประกวดสื่อวีดีทัศน์ เกมส์การศึกษา เว็บไซต์ และอื่นๆ

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดด้านสื่อวีดีทัศน์
เกมส์การศึกษา เว็บไซต์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

          หน่วยงาน Japan Prize ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดประกวดแข่งขันผลิตรายการด้านการศึกษาของทั่วโลก และส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ  โดยในปี 2009 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 324 ชิ้น จาก 196 องค์กร 65 ประเทศ สำหรับกิจกรรมในปี 2010 มีการจัดประกวดทางด้านสื่อวีดีทัศน์ เกมส์การศึกษา เว็บไซต์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยข้อพิเศษสำหรับปีนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลากำหนด ซึ่งหน่วยงานสามารถจัดส่งได้ทั้งแบบที่กำหนดระยะเวลา และไม่กำหนดระยะเวลาสำหรับผลงานแต่ละชิ้น หน่วยงานที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานสามารถจัดส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ของ Japan Prize ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

          จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nhk.or.ip/ip-prize/


แหล่งที่มา :
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
โทร. 0-2628-5646 ต่อ 115