ประกวดเรียงความความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกสชิงรางวัล (ระดับอุดมศึกษา)

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกวดเรียวความในหัวข้อเรื่อง “สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ ๕๐๐ ปี ไทย-โปรตุเกส”โดยเรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสะท้อนถึงแนวคิดเกี่ยวกับมุมมอง ทัศนคติ และความรู้เกี่ยวกับประเทศโปรตุเกส เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและโปรตุเกส พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ (๑ คน ต่อ ๑ เรียงความ) พร้อมระบุชื่อ และนามสกุล  ของผู้เขียนเรียงความ ชื่อมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและคำรับรองจากอาจารย์ประจำคณะ กำหนดส่งเรียงความ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔…..อ่านต่อ

 

แหล่งที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.