ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงทำให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ ดังนั้น จึงกำหนดชื่อย่อหน่วยงาน รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รายละเอียดตามสำเนาประกาศดังแนบ)