ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555


 


สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.