ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 width=

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ

 

เพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อันเนื่องจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจาก ครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานอื่น ในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ