ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกคนพิการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกคนพิการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ