ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประเภทบริหารระดับสูง และอำนวยการระดับสูง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทอำนวยการระดับสูง       เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง                    ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา