ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๒ / ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๒ / ๒๕๕๗


 


เรียน สมาชิก พ.ส.ธ.


       สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ส.ธ.) ขอส่งประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ ๒/๒๕๕๗
(เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เพื่อแจ้งให้สมาชิก พ.ส.ธ.ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามข้อ ๑๘,๑๙ และ ๒๐ แห่งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอเรียนว่าในงวดนี้ไม่มีสมาชิกสมัครใหม่ ไม่มีสมาชิกลาออก  และมีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน ๒ ราย 


 


 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ที่ด้านล่าง)


 


แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔