ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๔ / ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๔ / ๒๕๕๗

 

เรียน สมาชิก พ.ส.ธ.

       สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ส.ธ.) ขอส่งประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ ๔/๒๕๕๗ 
(เดือนเมษายน ๒๕๕๗) เพื่อแจ้งให้สมาชิก พ.ส.ธ.ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามข้อ ๑๘,๑๙ และ ๒๐ แห่งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอเรียนว่าในงวดนี้ไม่มีสมาชิกสมัครใหม่ ไม่มีสมาชิกลาออก  และมีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน ๑ ราย 

 

 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ที่ด้านล่าง)

 

แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔