ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๕ / ๒๕๕๗ (พฤษภาคม)

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๕ / ๒๕๕๗

 (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗)

เรียน สมาชิก พ.ส.ธ.

       สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ส.ธ.) ขอส่งประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ ๕/๒๕๕๗ 
(เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗) เพื่อแจ้งให้สมาชิก พ.ส.ธ.ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามความในข้อ ๒๖(๒) และ ๒๘ แห่งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ที่ด้านล่าง)

 

แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔