ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๑๑ / ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๑๑ / ๒๕๕๗

เรียน สมาชิก พ.ส.ธ.

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ส.ธ.) ขอส่งประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ ๑๑/๒๕๕๗ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗) เพื่อแจ้งให้สมาชิก พ.ส.ธ.ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามข้อ ๑๘,๑๙ และ ๒๐ แห่งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอเรียนว่าในงวดนี้ไม่มีสมาชิกสมัครใหม่ ไม่มีสมาชิกถึงแก่กรรม

(คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ที่ด้านล่าง)


แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔