ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๖ / ๒๕๕๘ (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)