ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๗ / ๒๕๕๘ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘)