ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๘ / ๒๕๕๘ (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘)