ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๙ / ๒๕๕๘ (เดือนกันยายน ๒๕๕๘)