ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ ๑๐ / ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘)