ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 9/2554

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่  ๙ / ๒๕๕๔


เรียน สมาชิก พ.ส.ธ.


                 สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ส.ธ.) ขอส่งประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ ๙/๒๕๕๓ (เดือนกันยายน)เพื่อแจ้งให้สมาชิก พ.ส.ธ.ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามข้อ ๑๘,๑๙และ ๒๐ แห่งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเดือนนี้มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน ๑ ราย … (คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ที่ด้านล่างค่ะ)


 


แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.
                   ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔