ประกาศจัดตั้งสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้