ประกาศด่วนที่สุดเรื่อง กำหนดจัดอบรมความรู้ภาษาจีน ภาคฤดูร้อนประกาศด่วนที่สุด
เรื่อง กำหนดจัดอบรมความรู้ภาษาจีน ภาคฤดูร้อน                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมความรู้ภาษาจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ครูสอนภาษาจีนในช่วงปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม – เมษายน 2551 นั้น   ขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าอบรม คลิกดูรายชื่อที่นี่


      ผู้จัดได้เตรียมการตามที่ผู้สมัครขอเปลี่ยนแปลงแล้ว หากเปลี่ยนแปลงอีกจะกระทบ  ทั้งหน่วยจัดอบรมในประเทศไทย และในสาธารณรัฐประชาชนจีน


                 เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551 เป็นวันเลือกตั้งวุฒิสมาชิก จึงขอเลื่อนกำหนดการอบรมเป็นระหว่างวันที่ 3-28 มีนาคม 2551 โดยเริ่มรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


                สำหรับการอบรมที่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดไว้สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร จึงไม่ได้จัดที่พักให้ผู้เข้าอบรม  ส่วนผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นๆ แต่สมัครใจมาอบรมที่กรุงเทพฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าที่พักได้


                                                                                                                            


*หมายเหตุ   1. ผู้ที่มีเหตุผลจำเป็นซึ่งไม่สามารถยืนยันชื่อตามกำหนด จึงไม่มีชื่อตามประกาศ


                       อาจส่งอีเมลมาหารือได้ที่ bdctran@yahoo.com  


                   2. ผู้ที่ส่งอีเมลตอบรับโดยไม่มีลายเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียน กรุณานำส่ง


                       ใบตอบรับฉบับจริงในวันอบรมด้วย  มิฉะนั้นท่านจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

                 ในการเข้าอบรมด้วยตนเอง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน