ประกาศด่วนที่สุด เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2550ประกาศด่วนที่สุด
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2550


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เอกสารประกอบสำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 1 ชุด

3. บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2550


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวง