ประกาศด่วนที่สุด เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)