ประกาศด่วนที่สุด เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีนประกาศด่วนที่สุด 
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน


              อนุสนธิจากการเปิดสมัครรับบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน จำนวน 100 ทุน เพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หลังจากจบการศึกษาในปี 2552 นั้น   


              สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้รฐาน ขอประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน     ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายชื่อดังนี้ ดูที่นี่        ขอให้ผู้ที่มีชื่อในประกาศทุกท่าน แจ้งยืนยันการรับทุนดังกล่าวทาง อีเมล bdctran@yahoo.com  โดยดาวน์โหลดใบยืนยันที่นี่
โดยเร็วที่สุด ไม่เกินวันที่ 28 มีนาคม 2551  และปฏิบัติตามข้อแนะนำที่แนบท้ายประกาศนี้แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน