ประกาศด่วนที่สุด เรื่อง ทุนอบรมภาษาจีนระยะ 1 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง กันยายน 2552 – มิถุนายน 2553

ประกาศด่วนที่สุด
เรื่อง ทุนอบรมภาษาจีนระยะ 1 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่าง กันยายน 2552 – มิถุนายน 2553
———————–
           สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ได้จัดสรรทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้รับทุนรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ Hanban รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน 


         – คลิกดูรายละเอียดจดหมายถึงโรงเรียนที่ด้านล่างค่ะ

         – ส่งเอกสารฉบับจริงพร้อมเอกสารครบถ้วนทางไปรษณีย์ (ยกเว้นแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ)  มายัง
                     
           สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน (โครงการทุนอบรม 1 ปี)
           สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  อาคาร สพฐ. 3 
           กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก
           เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

        – โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่ด้านล่างค่ะ  


——————————————————————————


สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ.
โทรศัพท์: 02-288-5748-49   
โทรสาร: 02-628-5341 
อีเมล: chineseteacher_thailand@yahoo.com