ประกาศทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐสโลวาเกีย


ด้วย รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวาเกีย ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  จำนวน ๑ ทุนให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษานะดับปริญญาตรีที่จะเข้าศึกษาต่อในสโลวาเกียในสาขา ดังต่อไปนี้


๑.      เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ


๒.      วิทยาศาสตร์กายภาพ


๓.      นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


๔.      สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม


๕.      วิศวกรรมโยธา การผลิตและการสื่อสาร


๖.      เกษตรกรรม


๗.      วนศาสตร์


๘.      สัตวแพทยศาสตร์


๙.      การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


๑๐.    วิทยาศาสตร์การแพทย์


๑๑.    ศัลยกรรมทางช่องปาก


๑๒.    เภสัชศาสตร์


๑๓.    วิทยาศาสตร์สุขภาพ


ทั้งนี้ ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายังกระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ การวิจัย และกีฬาของสโลวาเกีย (www.minedu.sk)


 


 


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕